Cigarette smoking and schizophrenia: Mendelian randomisation study

British Journal of Psychiatry

Fecha de publicación: 18 June 2020

DOI: https://doi.org/10.1192/bjp.2020.116

Autores: Jianhua Chen, Ruirui Chen , Siying Xiang, Ningning Li, Chengwen Gao , Chuanhong Wu , Qian Zhang , Yalin Zhao , Yanhui Liao, Robert Stewart, Yifeng Xu, Yongyong Shi, Zhiqiang Li

Background: The link between schizophrenia and cigarette smoking has been well established through observational studies. However, the cause–effect relationship remains unclear.

Seguir leyendo

Enviar comentario