Anti-Aβ agents for mild to moderate Alzheimer’s disease: systematic review and meta-analysis

Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2020

DOI: http://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2020-323497

Autores: Liming Lu, Xiaoyan Zheng, Shengwen Wang, Chunzhi Tang, Yuqing Zhang, Gaolei Yao,  Jingchun Zeng, Shuqi Ge, Hao Wen, Mingzhu Xu, Gordon Guyatt, Nenggui Xu.

Background: To assess the efficacy and safety of Aβ-targeting agents for mild to moderate Alzheimer’s disease.

Seguir Leyendo

Enviar comentario